دکتر عبدالرسول حقیقی

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان شیراز
                                                                                                                         
         
                                                                                                          


ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮔﺮاﯾﺶ آب و ﻓﺎﺿﻼب
در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮا ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻮاد زاﺋﺪ وﺟﺎﻣﺪ


ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ :

ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺷﯿﺮاز
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺷﯿﺮاز
ﺷﻬﺮدار ﻓﺴﺎ   از دی ﻣﺎه 1392 اﻟﯽ ﻓﺮوردﯾﻦ 1394
ﺷﻬﺮدار اردﮐﺎن1384 اﻟﯽ 1386
ﺷﻬﺮدار ﻟﭙﻮﯾﯽ1390 اﻟﯽ 1392
ﺷﻬﺮدار ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺘﻪ  1380 اﻟﯽ1383 
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار در ﻫﯿﺄت ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﺮاز
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت ﮐﺸﻮر در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده 77 ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﺮاز
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﺘﺎد ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﺮاز
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ ﺷﻬﺮداری ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان  ﺑﻪ ﻣﺪت 3 ﻣﺎه در ﺳﺎل 1387
ﻣﺸﺎور و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮدار ﺟﻬﺮم در وزارت ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎی ﮐﺸﻮر 1386 اﻟﯽ1388 
رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن اﺣﯿﺎء ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮداری زرﻗﺎن   1383اﻟﯽ 1384
رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮداری زرﻗﺎن   1383اﻟﯽ 1384
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ و ﺷﻬﺮ ﺳﺎزی و ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺷﻬﺮداری زرﻗﺎن   1383اﻟﯽ 1384
ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﺎرس   1376اﻟﯽ 1377
ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻘﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻞ داﺋﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﺎرس   1375اﻟﯽ 1377
ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﺎ
ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ، ﻧﺎﻇﺮ و ﻣﺠﺮی
ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻮراﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻓﺴﺎ ، اردﮐﺎن و ﺑﺨﺶ ﺧﺸﺖ وﮐﻤﺎرج
ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻬﺮداران ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎن
ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻮرای ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﺮازشرح وظایف معاون برنامه ‌ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان شیراز :

هماهنگی و مشارکت در طراحی نظام برنامه ریزی جامع توسعه ملی و منطقه ای و اجرای نظام مصوب
برنامه ریزی در جهت توسعه متوازن مناطق مختلف شهری و روستایی و عشایری در قالب برنامه توسعه اقتصادی کشور با همکاری شوراهای اسلامی و دستگاه‌های ذیربط
هدایت و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و اداری در تهیه و تنظیم طرح های اقتصادی با توجه به تجارب ضرورت‌ها و نیازها با در نظر گرفتن جهات اقتصادی شهرستان
بررسی و تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های کلان امور درامد تجهیز و تخصیص منابع
بررسی و تدوین برنامه های اقتصادی در زمینه اشتغال و سرمایه گذاری با بهره گیری از استعدادهای موجود استان در چارچوب خط مشی‌های نظام مصوب
نظارت و پیگیری بر تهیه و تنظیم گزارش جامع از عملکرد و برنامه‌های خاص منطقه‌ای و ارزیابی اقدامات انجام شده و تهیه بهای منطقه‌ای و اعتبارات مصرف شده و آثار اقتصادی این برنامه‌ها در ناحیه به منظور استفاده در توسعه و افزایش و بهره گیری از این نوع برنامه ها
همکاری و هماهنگی به منظور دستیابی به راهکارهای مربوط به صادرات و ارتقای سطح کیفیت آن منطبق با استانداردهای تعریف شده
ایجاد زمینه های لازم برای تشویق صادرکنندگان کالاها و افزایش سرمایه گذاری
بررسی و شناخت   توانمندی ها و استعداد های استان در جهت تأمین توسعه پایدار و تدوین برنامه های امور زیربنایی تولیدی آموزشی با همکاری دستگاه‌های اجرایی شهرستان
همکاری و هماهنگی با بخش های مختلف استان در زمینه تهیه و تدوین برنامه توسعه کوتاه مدت و میان مدت شهرستان در چارچوب برنامه های کلان کشور
انجام فعالیت های مربوط به امور دبیرخانه های کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری
انجام امور دبیرخانه کمیته برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان
انجام اقدامات لازم به منظور حفظ فعال در جلسات مجامع شوراها کمیته‌ها و کارگروه‌ها و کمیسیون‌های حسب مورد و نظارت بر تهیه و تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات
انجام اقدامات لازم به منظور واگذاری فعالیت ها مربوط به خدمات فرهنگی اجتماعی رفاهی و سایر امور خدماتی دستگاه‌ها اجرایی به بخش غیر دولتی بر اساس قوانین و مقررات ذیربط
نظارت بر اجرای مسائل مالی اعم از نگهداری دفاتر اعتبارات هزینه ها تهیه و تنظیم و صدور اسناد مالی و وصول اعتبارات تخصیصی بر اساس قوانین و مقررات
ابلاغ کلیه مصوبات بخشنامه ها دستورالعمل ها و آیین نامه ها به دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی شهرستان و نظارت بر حسن اجرای آن ها
بررسی برنامه‌های منطقه‌ای و اتخاذ روش‌های اجرایی مناسب به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های اقتصادی شهرستان در چارچوب نظام مصوب
هماهنگی و همکاری با ارگانهای اجرایی ذیربط در زمینه مسائل اقتصادی و جمع‌آوری اطلاعات و تهیه و تدوین گزارش
ساماندهی اجرا استخراج و نظارت بر سرشماری عمومی تخصیصی آمارگیری های نمونه‌ای و آماری ثبتی در چارچوب نظام آماری کشور
راهبری انجام تحقیقات و بررسی های آماری جهت رفع نیازمندیهای برنامه‌ریزی و طرح‌های اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستان
بررسی تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی با توجه به ضوابط دستورالعملها و بخشنامه های بودجه سنوات کشور
نظارت بر فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه شهرستانی
تدوین گزارش های بخشی جهت تهیه گزارش اقتصادی
بررسی و نظارت بر پیشرفت اجرای طرح ها و پروژه ها و میزان اعتبارات جذب شده تهیه و تدوین گزارش چگونگی عملکرد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تبصره های بودجه توسط دستگاههای اجرایی
نظارت بر برنامه ها و فعالیت ها و عملکرد دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی و ارزیابی آنها
هماهنگی و پیگیری جلسات و کارگروه های مربوط به تخصیص اعتبارات با حضور دستگاه‌های ذیربط
بررسی نارسایی‌ها مشکلات و ارائه راه حل های مناسب به دستگاه‌های اجرایی و پیشنهاد وزن و یا تجدید نظر در قوانین و مقررات و تبصره ها و اصلاح بودجه به مراجع ذیربط در جهت رفع مسائل و مشکلات شهرستان
ایجاد زمینه های مناسب و تعیین خط مشی لازم به منظور بهره برداری از کلیه امکانات موجود جهت تحقق افزایش درآمد و رسیدن به مراحل خودکفایی شهرستان
برنامه ریزی در جهت جذب سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت از واگذاری تسهیلات برای ایجاد انگیزه به منظور سرمایه گذاری در شهرستان
تعامل و ارائه پیشنهاد در خصوص توزیع و تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی های سرمایه ای
پایش برنامه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی شهرستان در بخش‌های مختلف بر اساس قوانین و مقررات
همکاری ایجاد هماهنگی و فراهم نمودن زمینه های لازم در جهت کسب منابع درآمد و توسعه شهرستان از طریق کارآفرینی جذب گردشگر بر اساس قوانین مقررات و انعکاس موانع به مقامات مسئول
همکاری و هماهنگی در پیگیری وضعیت تولید و اشتغال واحدهای تولیدی اقتصادی دارای وضعیت بحرانی و انعکاس آن به دستگاه‌های ذیربط
همکاری با دستگاه‌های اجرایی در خصوص پیگیری مشکلات بخش صنعت معدن شهرستان و ارائه پیشنهادات در راستای رفع مشکلات
نظارت بر انجام امور اداری پرسنلی آموزش و بهسازی کارکنان برآورد نیروی انسانی امور رفاهی مسائل مالی و تجهیزات فرمانداری و بخشداری ها
نظارت و پیگیری امور پشتیبانی انتخابات و سرشماری برنامه‌های مناسبتی سال
انجام امور مربوط به مسائل اشتغال جذب تسهیلات تکلیفی و اعتبارات اشتغالزایی و وام های خوداشتغالی و نظارت بر نحوه فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه های دولتی
نظارت و هماهنگی لازم بر عملکرد بخشداران در حوزه‌های برنامه‌ریزی و پشتیبانی
ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی به منظور افزایش همکاری حل و فصل و رفع اختلافات حقوقی با یکدیگر
تعامل با دستگاههای ذیربط در خصوص چگونگی و نحوه توزیع ارزاق عمومی و کالاهای اساسی و تنظیم بازار
نظارت و پیگیری موضوعات مرتبط با مصارف گندم شهرستان در قالب شورای آرد و نان
پیگیری و نظارت بر فعالیت ادارات شهرستان مرتبط با موضوعات بخش کشاورزی محصولات زراعی دامی توسعه کشت گلخانه آبهای نامتعارف کشاورزی
انجام برنامه‌ریزی لازم در خصوص برگزاری شوراهای اداری شهرستان
انجام تمهیدات لازم در خصوص میز خدمت و تکریم ارباب رجوع
انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  •  آمار سایت
  •  اوقات شرعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استانداری فارس بوده واستفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است