فرمانداری شهرستان شیراز
بخشدار مرکزی شیراز

  

   علی حیدری

 

بخشدار مرکزی شیراز


 
عزت اله جهانخواه

معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری شهرستان شیراز

عزت اله جهانخواه

معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری شهرستان شیراز

 

عکس های تصادفی
جست و جو