فرمانداری شهرستان شیراز
ستاد انتخابات شهرستان شیراز

تلفن تماس: 14-32307812 داخلی : 187

32353998

32137187

نمابر: 32353154

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

عکس های تصادفی
جست و جو