فرمانداری شهرستان شیراز
گزارش سامانه ارتباط مردمی 1820

شرح تماس با ستاد ارتباطات مردمی فرمانداری شهرستان شیراز

مرکز 1820 پاسخگوی تماسهای شهروندان محترم شیرازی درخصوص موضوعات مختلف می باشد . این مرکز تحت نظر روابط عمومی فرمانداری بوده و همه تماسهای مردمی در دفتری مخصوص ثبت ، شماره گذاری و نتیجه به صورت کتبی تحویل داده می شود . البته با توجه به دستوری که از طرف مدیریت روابط عمومی برای سامانه ارتباطات مردمی ، صادر شده این مرکز موظف به رعایت کردن مواردی به قرار زیر می باشد :

  1.  ثبت در خواستهای مردمی به صورتهای روزانه و ارسال به مدیریت
  2.  پیگیری جهت ارسال سریع و به موقع درخواستهای شهروندان به معاونین محترم و یا کارشناسان
  3.  ارتباط با شخص تماس گیرنده به منظور اعلام نتیجه تماس ایشان پس از ارجاع
  4.  ارائه گزارش عملکرد هفتگی مرکز به مدیریت روابط عمومی در خصوص نوع تماس واعلام نتیجه پیگیری
  5.  در خصوص تماسهای مکرر شهروندان در مورد مساله خاص و مطرح کردن آن به مدیریت و . . .   .

با توجه به نوع درخواست شهروندان ، فرم هایی نیز به چند طریق تدوین شده که با اطلاعات دریافتی از تماس گیرنده تکمیل خواهد شد :

  1.  فرم تماسهای مردمی مربوط به شکایات ، پیشنهادات و انتقادات : در این فرم تاریخ تماس ، مشخصات کامل شخص همراه با شماره تلفن ،  شرح موضوع ، ارجاع و شرح اقدامات درج شده است.
  2.  فرم تماسهای مردمی شامل تماسهای افراد جهت درخواست ملاقات با آقای فرماندار ؛ که در این فرم نیز مشخصات کامل افراد همراه با موضوع ملاقات عنوان شده است .

مرکز 1820همچنین جمع آوری روزنامه ها و آرشیو اخبار مربوطه را برعهده دارد .

 

عکس های تصادفی
جست و جو