فرمانداری شهرستان شیراز
آدرس و تلفنهای فرمانداری

 

آدرس : شیراز – خیابان ساحلی - حد فاصل پل حر و پل باغ صفا – فرمانداری شهرستان شیراز

کد پستی : 7135766597

تلفنخانه : 32306696 

تلفن: 14-32307812

دورنگار: 32350052

پست الکترونیکی :far-shiraz@farsp.ir

 http://shiraz.farsp.irعکس های تصادفی
جست و جو