فرمانداری شهرستان شیراز
شکایت درخصوص نانوائی هادرصورت داشتن انتقاد ، پیشنهاد و یا شکایت درخصوص نانوائی های سطح شهرستان شیراز فرم زیر را تکمیل فرمایید 

 
عنوان شكايت :
انتقاد / پیشنهاد / شکایت از نانوائی (آدرس) :
نام و نام خانوادگي :
اطلاعات تماس :
ايميل :
عکس های تصادفی
جست و جو