فرمانداری شهرستان شیراز
موقـعیت جغـرافیـایـی

شهرستان شیراز تقریباً در نیمه شمالی استان فارس ودر محدوده جغرافیایی 53 درجه و 37 دقیقه طول شرقی و 29 درجه و 57 دقیقه عرض شمالی قرار دارد و با مساحت 24/10479 کیلومتر مربع از نظر وسعت پس از شهرستانهای لار و نی ریز در رتبه سوم استان قرار دارد. این شهرستان به عنوان مرکز استان کهن فارس معادل 5/8 درصد از مساحت کل استان را به خود اختصاص داده و با ارتفاع 1540 متر از سطح دریا از نواحی مرتفع استان به شمار می آید.

شهرستان شیراز از شمال به شهرستانهای ، مرودشت و ارسنجان از شرق به شهرستانهای استهبان و فسا ، از جنوب به شهرستانهای جهرم و فیروز آباد و از غرب به شهرستان کازرون و ممسنی محدود می شود .

وضـعیت آب و هوایـی شهـرستـان

در تقسیم بندی نوع آب و هوایی بخش های مرکزی ، کوار و زرقان این شهرستان جزء اقلیم نیمه خشک تا معتدل محسوب شده و بخش کربال تحت تاثیر اقلیم خشک سرد قرار می گیرد ، همچنین با توجه به موقعیت طبیعی بخش ارژن این ناحیه تحت پوشش محدوده اقلیم مرطوب قرار دارد . میانگین دمای هوا درسردترین ماه سال به کمتر از 5/8 درجه سانتیگراد نرسیده و در تابستان از 47 درجه فراتر نمی رود . بهار شیراز با دمای معادل 5/21 درجه  اوج اعتدال دمایی برای گردشگری است .

 منشاء اصلی بارندگی های شیراز سیستم هواشناسی باران زای برخاسته از مراکز کم فشار مدیترانه و سودانی است که از ماههای آبان و آذر تا فروردین کام تشنه این دیار را سیراب می سازد .

طی بیست سال گذشته میانگین بارندگی در شهرستان بالغ بر 384 میلیمتر بوده که پس از شهرستانهای سپیدان ، ممسنی ، کازرون و فیروز آباد در رتبه پنجم استان قرار دارد . بیشترین درصد بارندگی در دی ماه و کمترین آن مربوط به شهریور است . در شیراز احتمال وقوع بارندگی های شدید در ماههای سرد سال بیش از سایر ماههاست که این نوع بارندگی اغلب باعث بوجود آمدن سیلابهای مخرب در سطح شهرستان شده است .

عکس های تصادفی
جست و جو